Koalicja Żywa Ziemia

Misja
Prowadzona przez dziesięciolecia Wspólna Polityka Rolna, oparta na intensyfikacji i uprzemysłowieniu rolnictwa oraz nadprodukcji żywności, wywołała lawiny poważnych ekologicznych, społecznych i ekonomicznych problemów. Biorąc pod uwagę wyzwania współczesnego świata związane z gwałtownymi zmianami klimatu, chorobami cywilizacyjnymi i zagrożeniami dla środowiska (m.in. dla wód i gleb), a także gwałtownie pogłębiającymi się nierównościami społecznymi, dzisiejsze rolnictwo stoi przed koniecznością gruntownych zmian.


W trosce o dobrobyt obecnych i przyszłych pokoleń setki organizacji społecznych, rolniczych i ekologicznych w Unii Europejskiej coraz silniej domagają się zmian Wspólnej Polityki Rolnej w kierunku zrównoważonego rolnictwa opartego na zasadach agroekologii. Polskie organizacje przyłączają się do tego ruchu tworząc Koalicję Żywa Ziemia.

Koalicja Żywa Ziemia stawia sobie za cel kształtowanie polityki rolnej i żywnościowej w kierunku produkcji, dystrybucji i konsumpcji, które są społecznie sprawiedliwe i odpowiedzialne względem środowiska, a w szczególności:

– Kształtowanie polityki na poziomie krajowym i regionalnym, w tym Wspólnej Polityki Rolnej UE,

– Działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko,

– Promowanie i popularyzację agroekologii,

– Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji,

– Zapewnienie możliwości współpracy między rolnikami, konsumentami, organizacjami i politykami.

Współpracujemy z innymi koalicjami i platformami w UE dla lepszej Wspólnej Polityki Rolnej i uczestniczymy w ogólnoeuropejskiej kampanii Dobra Żywność Dobre Rolnictwo (Good Food Good Farming)

Zapraszamy do współpracy organizacje i ekspertów, którym bliskie są nasze poglądy i cele.